Lisätietoja P1-koulutuksesta

Koulu­tuksessa yhdis­tetään ainut­laatui­sella tavalla H&H:n laaja-alainen käytännön P1-kokemus ja teoria­osaaminen. Osallis­tujalle syntyy koulu­tuksen myötä ymmärrys siitä, miten kokonais­valtainen P1-hallinta vaikut­taa työmaan kannat­tavuu­teen, tehok­kuu­teen ja toimin­nalli­suuteen.

P1-puhtauden­hallin­taa toteu­tetaan tiloissa, joissa pyritään sisä­ilmasto­luokkien S2 ja S1 mukaisiin hyviin sisä­ilma­olo-suhtei­siin. Puhdas sisä­ilma koskee raken­nuksen loppu­käyttäjiä ja toisaalta parantaa muun muassa työ­maan työturval­lisuutta.

Puhtau­denhal­lintaan liittyy oleel­lisesti logis­tiikan toimi­vuus ja tehok­kuus. Kaikki lähtee sisään tulevien ja ulos vietävien tavaroiden oikea-aikaisista toimituk­sista. Logistiikan tehokkuus ja oikea-aikaisuus on onnis­tuneen puhtaude­nhallinnan lähtö­kohta. Hyvin suunni­teltu P1-kokonaisuus säästää merkittä­västi projektin kustan­nuksia ja siten hyödyntää kaikkia projektin osapuolia. Lisäksi P1-statuksen omaava organi­saatio saa kilpailu­etua suhteessa kilpaili­joihin tilaa­jien vaatimus­tason kiristy­essä.

Tekemämme selvityk­sen perus­teella rakennus­projektien tilaa­jat tulevat jat­kossa vaati­maan projek­teilta ja niitä teke­viltä urakoitsi­joilta kokonais­valtaista P1-puhtauden­hallintaan liit­tyvää osaa­mista selvästi nykyistä enemmän.

Takaisin P1-koulutukset -sivulle »

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  perjantai 4.6.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  TAMPERE! Nyt olisi töitä tarjolla rakennussiivouksen parissa. Yhteys:Mira Koivula 045 266 0729mira.koivula@hhrakennuslogistiikka.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  tiistai 11.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  H&H täytti muutama päivä sitten 15 vuotta. Juuri muisteltiin 10v juhlia.. Paljon on mahtunut matkan varrelle. Ollaan kasvettu Ylöjärven Metsäkylässä kotisiivouksia tekevästä pienestä yhden hengen puulaakista vähän naapurikylässäkin touhuavaksi porukaksi. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti monellakin eri tavalla. Osa kokeiluista on onnistunut.Se mikä ei ole muuttunut on se että H&H toimii edelleen asiakaslähtöisen perheyhtiön arvoja kunnioittaen. Meille on selvää että jos osaavat ihmiset sitoutuvat meihin, niin tekevät myös asiakkaat ja päinvastoin.Kiitos kuluneista vuosista kaikille matkassa mukana olleille ja -oleville. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuita.Terveisin,Jarkko Haukijärvi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  perjantai 7.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Heippa Savon seudut!Kuopion alueella tarvitsemme siivous-porukkaamme lisävahvistusta.Kyseessä rakennus-ja muut siivoukset. Eli sinulla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, sekä kokemusta kaikenlaisista siivouksista. Tulet tekemään töitä yksin sekä kaverin kanssa, niin muuttosiivouksissa kuin myös työmaakopeilla ja rakennustyömailla. Ajokortti ja oma auto pakollinen vaihtuvien kohteiden vuoksi.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Hakemukset:Heidi Al-Khykane 044 7450876 / siivous@hhrakennuslogistiikka.fiAluevastaava Itä-SuomiH&H Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  torstai 15.4.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Huomio PK-seutu!Espooseen työmaallemme etsimme ahkeraa kaveria pihasiivouksiin/raivauksiin ja muihin logistisiin töihin.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Täyspäiväinen työ kyseessä.Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja 044 7233504 ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.